Archiwum - Listopad 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Archiwum - Listopad 2018

19 listopada 2018

Radni i burmistrz złożą ślubowanie

13 listopada 2018

ĆWICZENIE RENEGADE

Kabaret Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem w Chełmnie
09 listopada 2018

Kabaret Piotr Bałtroczyk – Mężczyzna z kijowym peselem w Chełmnie

Przerwa w dostawie wody
08 listopada 2018

Przerwa w dostawie wody

28 listopada 2018

Sesja Rady Miejskiej

23 listopada 2018

Podróżnicy zjadą do Świecia

19 listopada 2018

Pobierz wniosek na stypendium artystyczne

11 listopada 2018

Świętowaliśmy stulecie niepodległości

05 listopada 2018

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu

13 listopada 2018

Świecie na wizji. Zobaczcie program „Po obu stronach Wisły"

Strony