Konkurs „Najlepszy czytelnik powiatu świeckiego 2018”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Konkurs „Najlepszy czytelnik powiatu świeckiego 2018”

Data wydarzenia: 
28.09.2018

Do udziału w konkursie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu.

Kryteria wyłaniania zwycięzców:

 • ilość przeczytanych książek od 1 czerwca do 28 września 2018 r., zarejestrowana na karcie czytelnika;
 • systematyczność korzystania z placówki;
 • przestrzeganie regulaminu biblioteki.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może być każdy, kto korzysta ze zbiorów co najmniej jednej z bibliotek publicznych powiatu świeckiego (także filii bibliotecznej).

Patronat nad konkursem objął starosta świecki. Regulamin, karty zgłoszenia, karta odwiedzin w bibliotece dostępne są na stronie Otworzy się w nowym okniewww.bpswiecie.pl oraz w siedzibie organizatora w Świeciu przy ul. Sądowej 5.