Świecie dostało 4,5 mln zł na rozwój terenów zielonych na Mariankach!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Świecie dostało 4,5 mln zł na rozwój terenów zielonych na Mariankach!

08 lutego 2018

Trwało to ponad rok, ale długie starania opłaciły się. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko.

- Cała procedura aplikacyjna była skomplikowana i długotrwała - wniosek o pozyskanie środków został złożony 16 grudnia 2016 roku, a dopiero 8 lutego gmina otrzymała informację o jego pozytywnej ocenie. To już kolejna inwestycja, na którą zdobyliśmy fundusze ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia Krzysztof Kułakowski, zastępca burmistrza Świecia.

Gmina Świecie jest jedną z kilkudziesięciu gmin, które otrzymały środki unijne na projekt z programu przeznaczonego dla dużych inwestycji, ważnych dla środowiska w skali kraju.

Koszt realizacji projektu „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” został oszacowany na nieco ponad 6,5 mln zł. Gmina dostała taką kwotę o jaką aplikowała – 4,5 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na urządzenie terenów zielonych między ul. Sobieskiego a osiedlem Piłsudskiego (m.in. trawniki, krzewy ozdobne, mała architektura) oraz parku rekreacyjno-wypoczynkowego i zagospodarowanie Dużego Blankusza: budowa małego amfiteatru i placu zabaw, utworzenie tarasu widokowego, kynoparku, nasadzenie zieleni, montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych.