Akcja "Listy dla Ziemi"

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Akcja "Listy dla Ziemi"

30 kwietnia 2019
W kwietniu 2019 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna ARKA. Do siódmej edycji akcji przyłączyła się również Gmina Świecie. W dniu 29 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu rozpoczął się pierwszy etap oceny listów nadesłanych przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Świ

W kwietniu 2019 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna ARKA. Do siódmej edycji akcji przyłączyła się również Gmina Świecie. W dniu 29 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu rozpoczął się pierwszy etap oceny listów nadesłanych przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Świecie w ramach w/w akcji. Spośród nadesłanych listów zostaną wybrane najciekawsze prace, które następnie  w ramach drugiego ogólnopolskiego etapu zostaną przesłane do  siedziby  Fundacji Ekologicznej ARKA. Spośród  nadesłanych  listów  jury  konkursu wybierze  50  finałowych  prac.         W trzecim etapie na fanpage'u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy spośród 50 finałowych prac wybiorą najpiękniejszy list.