Aplikacja polepszacza gleby wytwarzanego w Bioelektrowni Buczek na grunt orne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Aplikacja polepszacza gleby wytwarzanego w Bioelektrowni Buczek na grunt orne

17 maja 2018

Aplikacja polepszacza gleby wytwarzanego w Bioelektrowni Buczek na grunt orne

Bioelektrownia zlokalizowana w miejscowości Buczek jest instalacją, która rozpoczęła działalność w połowie 2014 roku. Podstawą działalności zakładu jest utylizacja biodegradowalnych odpadów organicznych poprzez beztlenową fermentację metanową. Produktem końcowym fermentacji jest polepszacz gleby- nawóz organiczny w postaci płynnej masy pofermentacyjnej. Stosowanie polepszacza poprawia właściwości gleby wzbogacając ją w cenną próchnicę oraz zwiększając przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Aplikowany w dłuższym okresie uodparnia grunty rolne na suszę. Nawóz ten może zastąpić tradycyjne nawozy organiczne i mineralne. Bioelektrownia Buczek uzyskała zgodę na wprowadzanie do obrotu polepszacza od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu 2015 roku.
Polepszacz płynny aplikowany jest zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi instrukcją stosowania. Zgodnie z nią po zaaplikowaniu polepszacza zostaje on wymieszany z wierzchnią warstwą gleby do głębokości 30 cm. Może być stosowany na wiosnę oraz jesienią w dawkach 45m3/ha. Produkt nie jest bezwonny, ale jego uciążliwość odorowa jest mniejsza, niż gnojowicy czy obornika. W praktyce oznacza, że w okresach dozwolonych na polach zlokalizowanych w granicach gminy Świecie będzie stosowany nawóz płynny wytwarzany w instalacji bioelektrowni Buczek.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość w zakresie stosowania ww. środka na terenie gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Świecie.