Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki głosowania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki głosowania

08 października 2019
Budżet Obywatelski 2020 - Wyniki głosowania

Do budżetu gminy Świecie na 2020 rok zostały zaliczone następujące zadania:

1. teren miasta:

1) Monika Urman - Zakup wyposażenia do remizy OSP „RATOWNIK” - 195 000 zł,
2) Adam Arczyński - Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią - 216 000 zł,
3) Roman Baranowski - Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej - 10 000 zł,
4) Rafał Szumski, Przemysław Kądziela - Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ulicy Witolda Małcużyńskiego w Świeciu, tzw. „Domki” - 200 000 zł,
5) Tomasz Pasiek - Szlak Murali Miejskich w Świeciu - 100 000 zł,
6) Sebastian Podlejski - Pierwszy Podwodny Świat w Świeciu - 20 000 zł,

za łączną kwotę: 741 000 zł.

Pomimo uzyskania VI miejsca przez projekt Pana Józefa Szydłowskiego - Renowacja Pomnika Wdzięczności za kwotę 77 000 zł, nie może być zaliczony jako projekt do realizacji w 2020 roku, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr 85/19 Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2019 roku, § 15 ust 4 stanowi, że „Jeżeli środki na realizację  kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia puli dostępnych środków”.

2. teren wiejski:

1) Anna Stuczyńska - Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - 175 000 zł,
2) Jarosław Osiak - Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w Świetlicy wiejskiej w Czaplach - 97 289 zł,
3) Joanna Stankiewicz - Oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie Sołectwa Głogówko Królewskie - 16 000 zł,
4) Bożena Piędel - Remont kapitalny świetlicy w Wiągu - 43 000 zł,
5) Ewelina Siczek - Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo - chłodzącej w świetlicy wiejskiej w Topolinku - 6 700 zł,
6) Ewelina Siczek - Wymiana starych mebli kuchennych i sprzętu AGD w świetlicy wiejskiej w Topolinku - 12 000 zł,

za łączną kwotę: 349 989 zł.

Podobny przypadek jaki wystąpił w projektach miejskich wystąpił również w projektach wiejskich. Projekt Pana Karola Rychlickiego - Budowa placu zabaw w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej - 75 000 zł, nie będzie realizowany pomimo uzyskania IV miejsca w ilości otrzymanych punktów, ponieważ kwota projektu przekroczyła w puli wiejskiej ilość dostępnych środków.

Łącznie głosowało w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok 3.626 mieszkańców gminy Świecie, którzy przyznali 33.772 punktów poszczególnym projektom.

Wyniki głosowania - pobierz