Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

22 lutego 2021
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

O G Ł O S Z E N I E

Referat Mieszkaniowy informuje, że do dnia 31 marca 2021r.

 • najemcy
 • podnajemcy

lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o:

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU.

Warunki ubiegania się:

1. spełnienie kryteriów ubiegania się o dodatek mieszkaniowy;

2. spadek średniego miesięcznego dochodu brutto, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, osiągniętego w 2019r. co najmniej o 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

3. posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego;

4. niepobieranie dotychczas dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZU MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN RAZ. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 52 33 24 291, 52 33 24 286.