EKOJANOSIK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

EKOJANOSIK

11 czerwca 2018
EKOJANOSIK

Krajowy Konkurs Ekologiczny EKOJANOSIK

Podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko wręczono nagrody w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKOJANOSIK.
Krajowa Rada Ekologiczna wyróżniła samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, placówki oświatowe oraz osoby fizyczne za zrealizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomości ekologicznej Polaków. Oceniano zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia, sfinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.
W kategorii „Samorząd” laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej Ekojanosik w województwie kujawsko-pomorskim została gmina miejsko - wiejska Świecie oraz powiat świecki, natomiast w kategorii :

„Firma transportowo-komunikacyjna:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu
RENEX Adam Jędrych

Obiekt turystyczny, hotelowy, użyteczności publicznej:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

Firma usługowa, wytwórcza, deweloperska:

Mondi Świecie S.A.

Producent ciepła/energii:

Energa Wytwarzanie S.A.

Kryteria oceny merytorycznej stanowiły m.in.: wpływ na środowisko, uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczna, innowacyjność, nowoczesność, oryginalność, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpraca ze społeczeństwem.
Nagrodę odebrał Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda oraz Starosta Świecki Franciszek Koszowski.