Gmina Świecie ogłasza zbycie samochodu suzuki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Gmina Świecie ogłasza zbycie samochodu suzuki

26 kwietnia 2021

Gmina Świecie ogłasza zbycie samochodu osobowego w drodze licytacji ustnej.

1. Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy SUZUKI JIMNY 1,3 stanowiący własność gminy Świecie.

Dane identyfikacyjne pojazdu:                                                                                   

- marka i model: SUZUKI F3 JIMNY B43V 1,3 HT,
- rodzaj pojazdu: samochód osobowy,

- nr rejestracyjny: CSW 5P55,
- rok produkcji: 2010
- nr VIN/podwozia/nadwozia: JSAFJB43V00500964                                        
- kolor powłoki lakierniczej: CZARNY MET.
- typ nadwozia : 3 drzwi
- pojemność i moc silnika: 1328 cm3 / 62,5 kW
- przebieg: 126 835 km
- data pierwszej rejestracji: 24.01.2011 r.

- przegląd techniczny pojazdu ważny do 6.11.2021 r.

1.1. Skrzynia przekładniowa napędu 4x4 przedniej osi wymaga przeglądu i ewentualnej naprawy.

Samochód można obejrzeć na terenie siedziby Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, w dni od poniedziałku do czwartku w godz. od 900 do godz. 1400.

Cena  wywoławcza samochodu – 23.000,00 zł brutto.

2.   Warunki uczestnictwa:

2.1. W zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne. Nabywca, który zaoferował najwyższą ofertę będzie zobowiązany do jej zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego postępowania o sprzedaż, nie dłuższym niż 7 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu lub na konto:

Bank Millennium S.A.  Nr 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935.

2.2.  Gmina Świecie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego  samochodu.

2.3.  Postępowanie o zbycie odbędzie się w: Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 ; 86-100 Świecie, sala konferencyjna nr 32 w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz.  1000, zachowując reżimy sanitarne związane z epidemią.

2.4. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdym czasie bez  podania przyczyny.

2.5.  Osoby upoważnione do kontaktu: Daniel Kapłanek–Inspektor tel. 52 33 32 317;

2.6. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w uczestniczeniu w zbyciu.

2.7. Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny i podpisaniu umowy sprzedaży.

REGULAMIN ZBYCIA SAMOCHODU SPECJALNEGO

Zbycie przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w oparciu o regulamin treści jak niżej.

 1. Przedmiotem zbycia jest samochód osobowego SUZUKI F3 JIMNY B43V 1,3 HT.
 2. W postępowaniu o zbycie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
 3. 3.     Postąpienie w postepowaniu o zbycie samochodu osobowego SUZUKI F3 JIMNY B43V 1,3 HT. nie może być niższe jak 100,00 zł.
 4. Zakończenie postąpienia nastąpi kiedy po ustaniu postąpień, prowadzący zbycie uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie sprzedaż i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. Z przeprowadzonego zbycia zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu.