Gmina Świecie wygrała z Polimexem-Mostostal

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Gmina Świecie wygrała z Polimexem-Mostostal

03 sierpnia 2018

25 lipca w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zapadł wyrok w sprawie roszczeń Polimexu-Mostostal wobec gminy Świecie.

Polimex – Mostostal S.A. z Warszawy miał pobudować do listopada 2013 r. kompleks unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku. Gmina Świecie nie była zadowolona z postępu prac i w efekcie doszło do zerwania umowy. Ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Gmina domagała się pieniędzy z gwarancji wykonania kontraktu. Z kolei Polimex żądał blisko 6 mln zł za rzekomo nieopłacone prace, jakie podobno wykonał między 2011 a 2013 r. Ostatecznie firma zredukowała roszczenia do 5 mln 714 tys.

We wrześniu 2014 r. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przyznał rację gminie w sprawie gwarancji na 1,4 mln zł.

Podczas wyroku wydanego 25 lipca sąd arbitrażowy odrzucił w całości żądania Polimexu.

- Ponadto ma on zapłacić gminie 46 tys. zł netto tytułem zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego oraz zwrócić 80 tys. zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego – wylicza Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie.

Orzeczenie sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego i jest ostateczne.