Konsultacje społeczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Konsultacje społeczne

13 czerwca 2018
Konsultacje społeczne

Burmistrz Świecia ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 czerwca do 20  czerwca 2018 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:

 • przyjmowanie opinii, uwag i wniosków pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu, osobiście w Biurze bsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat [at] oksir.eu
 • spotkania informacyjnego w Sali konferencyjnej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie w dniu 15.06.2018 w godz. 11.00-12.30.

W załączniku projekt uchwały.

Załącznik: