Konsultacje społeczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Konsultacje społeczne

05 listopada 2019
Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Świecie zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dokumentu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 do dnia 12.11.2019 r.

Gmina przygotowała aktualizację ww. dokumentu, wyznaczyła obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji to Osiedle Marianki.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.swiecie.eu, www.bip.swiecie.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu w Wydziale Gospodarki,
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

                                                                                                                                                                                   Burmistrz Świecia
                                                                                                                                                                                 Krzysztof Kułakowski


Informacje szczegółowe na temat LPR znajdują się na stronie http://bip.swiecie.eu/?cid=337&bip_id=14366

Wypełnij formularz konsultacyjny on-line - przejdź