Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023

06 czerwca 2019
Nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020 - 2023

BURMISTRZ  ŚWIECIA

działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zmianami),

ogłasza nabór kandydatów na ławników w kadencji 2020 – 2023:

- do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 2 ławników,

- do Sądu Rejonowego w Świeciu - 8 ławników.

Kandydatów można zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. składając stosowane dokumenty w Urzędzie Miejskim w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124, w pok. 24 - Wydział Organizacyjny (Biuro Rady Miejskiej) w godzinach urzędowania.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

­- pod nr tel. 52 333 23 21, 52 333 23 22,

- w Biurze Obsługi Mieszkańców i w pok. nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu,

- na stronach internetowych: www.swiecie.eu i bip.swiecie.eu (w zakładce: WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH (kadencja 2020-2023).

 

 

Burmistrz Świecia

 /-/ Krzysztof Kułakowski

 

Świecie, dnia 5 czerwca 2019 r.