Nowe dotacje na realizację zadań poprawiających stan środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Nowe dotacje na realizację zadań poprawiających stan środowiska

30 czerwca 2020

Gmina Świecie od połowy lipca 2020 r. uruchomi dotacje na nowych zasadach. Warto zapoznać się z treścią przyjętej na sesji Rady Miejskiej w Świeciu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie dofinansowania zadań następujących wyłącznie po zawarciu umowy pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą. Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy uzyskają jednoznaczną deklarację, o objęciu przedsięwzięcia finansowaniem, jeszcze na etapie poprzedzającym jego realizację.

Kolejna zmiana dotyczy przedsięwzięć związanych z montażem czy budową ekologicznych źródeł ciepła, w przypadku których znacząco podniesiono maksymalną kwotę przysługującą do wymiany pieca z 3.600 zł do 5.400 zł. Dodatkowo, wielokrotnie, na wsparcie mogą liczyć wybrane przedsięwzięcia, pod warunkiem montażu urządzeń i instalacji o mniejszej emisji szkodliwych substancji, niż te objęte poprzednim dofinansowaniem.

W odniesieniu do zadań z zakresu utylizacji azbestu, gruntownie zmieniono sposób finansowania m.in. podział budynków zastąpiono usuwaną masą odpadów, wprowadzono również wieloletnią możliwość korzystania z gminnych środków finansowych, aż do całkowitego usunięcia zadeklarowanej ilości azbestu z nieruchomości zainteresowanego. Ma to w przyszłości pozytywnie wpłynąć na zwiększenie tempa oczyszczania kraju z wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dotacji na utylizację azbestu będzie wynosić 100 % kosztów i wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 1.200,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów/odpadów zawierających azbest, który został zdemontowany, przetransportowany oraz zutylizowany,

2) 400,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów/odpadów zawierających azbest, który został przetransportowany oraz zutylizowany.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł na rok budżetowy dla jednego Wnioskodawcy.

Zmianom poddano również sposób finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenia wynikające z daty budowy urządzenia czy budynku, doprecyzowano parametry techniczne urządzeń, a także objęto dofinansowaniem nową kategorię obiektów tj. altany działkowe (szamba). W dalszym ciągu dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie stosunkowo nowoczesne i kosztowne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wysokich parametrach oczyszczania.

Dotacje udzielane będą w  wysokości faktycznie poniesionych kosztów i wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż w przypadku budowy:

1) przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny - 10.000,00 zł,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny - 20.000,00 zł,

2) szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe obsługującego:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny - 5.000,00 zł,

b) budynek mieszkalny wielorodzinny - 7.000,00 zł,

c) budynki rekreacji indywidualnej, w tym altany działkowe - 1.000,00 zł.

Niniejsza uchwała wnosi również nowe zadania mogące liczyć na wsparcie finansowe Gminy. W pierwszej kolejności należy tu wymienić dofinansowanie do budowy zbiorników i systemów deszczowych pozwalających zagospodarować wody opadowe na nieruchomości Wnioskodawcy. Programy tego typu znajdują się w ofercie już szeregu gmin. Popularność dofinansowania ma być zapewniona szeroką ofertą dotacji, dopłacając zarówno do podziemnych systemów o dużych pojemnościach, jak i tych mniejszych, rynnowych tzw. beczek.

Wysokość dotacji wynosi 100 % kosztów i wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż w przypadku realizacji:

1) naziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:

a) od 200 do 500 l - 300,00 zł,

b) powyżej 500 l – 800,00 zł,

2) podziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:

a) do 5 m3 – 3.000,00 zł,

b) powyżej 5 m3 – 4.000,00 zł.

Zachętą dla mieszkańców na przyłączanie do kanalizacji sanitarnej ma być również dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. Ten rodzaj przedsięwzięć skierowany jest do właścicieli nieruchomości, którzy wraz z postępującą rozbudową sieci sanitarnej mają lub będą  w przyszłości posiadali warunki przyłączenia się do gminnego zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Na dopłaty nie mogą jednak liczyć właściciele budynków nowych, a także tych nieruchomości na których występują sprawne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dotacje udzielane będą w wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów i wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż – 2.000,00 zł, do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych.

Nadal można będzie uzyskać dotacje:

- na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych. Wysokość dotacji ustalono w wysokości 30,00 zł/m2 powierzchni użytkowej  budynku/lokalu, ale nie może być wyższa niż 20% kosztów zadania związanych z termomodernizacją,

- na budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków i lokali mieszkalnych. Wysokość dotacji wynosi 500,00 zł za 1 kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.500,00 zł dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W przypadku budynków wielorodzinnych o 3 lokalach mieszkalnych kwota dotacji wynosi 5.000,- zł, natomiast dla budynków wielorodzinnych powyżej 3 lokali mieszkalnych - 5.000,- zł i 500,- zł do każdego lokalu mieszkalnego tego budynku.

Na wszystkie w. wym. zadania będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji (załączniki do uchwały) w naborze ciągłym od połowy lipca 2020 r. (z wyłączeniem zbiorników na deszczówkę, gdzie wnioski będą przyjmowane od 10 sierpnia 2020 r.) .

Zainteresowane osoby (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi) mogą kontaktować się z Wydziałem Budownictwa w zakresie dotacji na wymianę pieca, na termomodernizację budynku oraz fotowoltaikę, natomiast w  zakresie utylizacji azbestu, dotacji do przyłączy, na budowę przydomowej oczyszczalni, na zakup zbiornika na deszczówkę z Wydziałem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

WAŻNE!

Przed realizacją zadania złóż wniosek o udzielenie dotacji i podpisz umowę z Gminą.