ODPADY BĘDZIE MOŻNA DOSTARCZAĆ DO PSZOK, ALE POD KILKOMA WARUNKAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

ODPADY BĘDZIE MOŻNA DOSTARCZAĆ DO PSZOK, ALE POD KILKOMA WARUNKAMI

16 kwietnia 2020

Informujemy mieszkańców, że uruchomiony zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. W Punkcie przyjmowane będą w pierwszej kolejności odpady wymagające pilnego zagospodarowania np. nadmierne ilości bioodpadów, odpady budowlane, wielkogabarytowe.
W związku z zagrożeniem epidemicznym na teren obiektu co 15 minut wpuszczana będzie 1 osoba.

Osoby chętne do skorzystania z PSZOK będą musiały wcześniej zarejestrować się telefonicznie. Rejestracji dokonujemy w każdy czwartek i piątek pod nr telefonu 52 330 19 80 w godzinach 7 00 – 15 00. Mieszkaniec będzie proszony o podanie następujących danych:

-  imię i nazwisko,

-  adres,

-  nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczane będą odpady.

Mieszkańcu pamiętaj o:

-  dostosowaniu się do terminów ustalonych podczas rejestracji,

założeniu rękawiczek oraz osłony na nos i usta,

wcześniejszym posegregowaniu odpadów.


Osoby, które nie zastosują się do powyższych wymogów – nie zostaną przyjęte.

Jeśli odpady nie wymagają pilnego oddania to poczekajmy z wizytą.

Konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń ma na celu ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Zakładu.


Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.