ODPADY Z MIEJSC KWARANTANNY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

ODPADY Z MIEJSC KWARANTANNY

22 października 2020

Odpady z miejsc kwarantanny na terenie gminy Świecie odbierane są we wtorki i piątki przez firmę ZUK Sp. z o. o. Do zbierania odpadów służą specjalne czerwone worki. Pierwsze worki  dostarcza mieszkańcom Straż Miejska. Pracownicy firmy ZUK krótko przed odbiorem kontaktują się telefonicznie ustalając dokładny czas wystawienia worków z odpadami. Ustalenie momentu odbioru jest istotne ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego. Worków nie można przechowywać np. przed drzwiami mieszkań na klatkach schodowych. Przy odbiorze worków firma pozostawia mieszkańcom nowe worki. Wszystkie odebrane odpady trafiają bezpośrednio do spalarni – nie przechodzą przez instalację do sortowania odpadów (ochrona pracowników sortowni przed zakażeniem COVID-19).

Pracownicy urzędu na podstawie informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej sporządzają na bieżąco listę adresów, na których przebywają mieszkańcy objęci kwarantanną. Duża zachorowalność na COVID, jaką obserwujemy w ostatnich tygodniach spowodowała, iż  informacja o wszystkich adresach kwarantanny nie zawsze trafia do nas na czas. Kilkudniowe opóźnienie skutkuje często brakiem możliwości odebrania odpadów.

W celu usprawnienia zaistniałej sytuacji mieszkańcy gminy Świecie mogą zgłaszać zapotrzebowanie na odbiór odpadów z adresów objętych kwarantanną na nr telefonu 52 33 32 367 i 52 33 32 368.