Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

19 listopada 2020
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
26 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 12°°

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady za miniony rok działalności.
6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie,
b) wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
d) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie”,
e) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 10 marca - 21 października 2020 roku,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu,
g) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świecie,
h) wystąpienia gminy Świecie ze Związku Miast Nadwiślańskich,
i) wyrażenia woli zawarcia przez Gminę Świecie porozumienia z Gminą Miasta Chełmna w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
8. Zakończenie.