Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

28 stycznia 2021
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
4 lutego 2021 r. (czwartek) godz. 12.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
c) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
d) wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Świecia,
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu inwestycyjnego na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Chełmno,
g) zwolnienia z części opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
8. Zakończenie.