Powalcz o 5 tysięcy złotych na imprezę sportową

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Powalcz o 5 tysięcy złotych na imprezę sportową

10 kwietnia 2019

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ogłosił nabór wniosków do drugiej edycji Programu „Żyj Sportem”. Dokumenty można składać do 19 kwietnia.

Program Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu „Żyj Sportem” to wsparcie finansowe oraz wsparcie merytoryczne inicjatyw oddolnych, inicjowanych przez mieszkańców gminy Świecie tj. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych reprezentowanych przez przedstawiciela posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych na terenie gminy Świecie.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie inicjatyw obejmujących:

1. Kreowanie zachowań prozdrowotnych  różnych grup wiekowych, środowiskowych i zawodowych, uwzględniających potrzeby osób z problemami zdrowotnymi, w szczególności osób  z otyłością i nadwagą.

2. Działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i grup objętych szczególną formą rehabilitacji poprzez różnorodne  formy aktywności fizycznej.

3. Tworzenie stałych aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspólne zabawy i ćwiczenia rodziców z dziećmi.

4. Działania sportowe, rekreacyjne i turystyczne realizowane w gminie Świecie, a w szczególności na terenie objętym projektem rewitalizacji w „LPR miasta Świecie na lata 2017-2023”.

Maksymalna kwota dofinansowania, o które można się ubiegać, to 5 tys. zł. Jeżeli liczba zgłoszonych wniosków, będzie większa niż pula środków, to o przyznaniu pieniędzy tak, jak rok temu zadecyduje głosowanie internetowe. Przypomnijmy, że w zeszłym roku na pięć złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskały cztery, w związku z tym warto próbować.

Szczegółowe informacje Otworzy się w nowym oknietutaj.