Przedłużenie ulicy Armii Krajowej to jedna z największych inwestycji drogowych w tym roku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

Przedłużenie ulicy Armii Krajowej to jedna z największych inwestycji drogowych w tym roku

18 lutego 2021

Jesienią rozpoczną się prace związane z planowanym przedłużeniem ulicy Armii Krajowej w Świeciu.

Prace nie mogą rozpocząć się wcześniej, bo pewną barierą, która uniemożliwia ogłoszenie przetargu , jest inwestycja realizowana przez powiat, w której swój udział finansowy ma także gmina Świecie. Chodzi o budowę trzech rond w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Jedno z nich ma powstać w miejscu skrzyżowania ulic Wodnej i przedłużonej Armii Krajowej.

- Powiat realizuje to rondo korzystając z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tłumaczy Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. - Przepisy nie pozwalają na to, abyśmy równocześnie korzystali z tej samej ustawy w odniesieniu do tego samego terenu. Musimy poczekać na moment, gdy będzie gotowy projekt nowego ronda w miejscu, do którego chcemy się włączyć ulicą Armii Krajowej.

Procedura związana ze specustawą zajmuje zwykle trzy miesiące. Następna nieunikniona zwłoka to oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero wtedy będzie można ogłosić przetarg. Rozstrzygnięcia można się spodziewać mniej więcej po miesiącu.  Oczywiście pod warunkiem, że żaden z oferentów się nie odwoła.

Chociaż odcinek nie jest długi, w grę wchodzi około 400 metrów, to prace nie będą należeć do najprostszych.

- Przede wszystkim ze względu na duże pochylenie terenu - wyjaśnia Ryszard Sadowski. - Pewien kłopot stanowi też konieczność przełożenia ciepłociągu. To będzie wymagać istotnych ustaleń z Veolią, jak zrobić to możliwie najlepiej.

Przewidywany koszt inwestycji to około 3 mln zł. Jest one jednak potrzebna, bo pozwoli odciążyć coraz bardziej zatłoczoną ul. Wojska Polskiego.