Przedsiębiorcy doradzą gminie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Przedsiębiorcy doradzą gminie

30 września 2019

W poniedziałek zainicjowała działalność nowa Społeczna Rada Gospodarcza Gminy Świecie.

Program pierwszego spotkania rady, w której zasiada 16 lokalnych przedsiębiorców oraz osoby związane zawodowo z szeroko rozumianym biznesem, był dość krótki. W zasadzie jedynymi punktami roboczymi były wybór przewodniczącego, jego zastępcy oraz zaplanowanie tematyki kolejnej debaty, w której zwykle biorą udział również burmistrz, jego zastępca, skarbnik i kierownik wydziału gospodarki.

Funkcję przewodniczącego rady powierzono Szymonowi Wacławikowi, prezesowi spółki Vistula Partner, do której należy hotel Vistula. Jego zastępcą przez najbliższe cztery lata będzie Piotr Nowak, prezes Kotłoinwestu.
Poniedziałkowe obrady zdominował temat wody. I właśnie tym problemem przy najbliższej okazji chce się zająć rada. W trakcie krótkiej wymiany spostrzeżeń zwrócono uwagę na zbyt niskie cieśnienie w niektórych częściach gminy oraz brak środków technicznych do magazynowania wody. Czy można to zmienić? Między innymi o to będzie pytany prezes ZWiK, który zostanie zaproszony do dyskusji.

Rada gospodarcza to ciało doradcze, ale jak podkreślał burmistrz Krzysztof Kułakowski, jej głos jest bardzo ważny. To właśnie w dużej mierze dzięki lokalnym przedsiębiorcom, gmina może pochwalić się tak pokaźnym budżetem