Wspólnie dla dobra oświaty

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Wspólnie dla dobra oświaty

22 listopada 2019

Burmistrz Świecia powołał zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w gminie Świecie na lata 2020-2029.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 7 listopada.

- Efektem wspólnych ustaleń będzie dokument, który określi, w jakim kierunku powinna zmierzać oświata w naszej gminie. Zależy nam na tym, aby wszystkie placówki były traktowane na równi, bo tylko to zapewni harmonijny rozwój edukacji – zaznacza Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2020-2029 powierzono zespołowi liczącemu 18 osób. W jego składzie znaleźli się radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz rodzice. Prace nad tym dokumentem powinny zakończyć się w sierpniu 2020 r. Po przyjęciu przez Radę Miejską stałby się obowiązującym prawem lokalnym od roku szkolnego 2020/2021.

Strategia będzie się składać z kilku części.

- Pierwsza z nich będzie zbiorem danych na temat obecnego stanu, obejmującego m.in. bazę i zatrudnienie - tłumaczy Waldemar Fura, kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu, któremu powierzono funkcję przewodniczącego zespołu. - Kolejna obejmie analizę demograficzną, która pozwoli nam przygotować się do ewentualnego wyżu lub niżu. Trzecia, niezwykle istotna, część to badania ankietowe, które będą prowadzone wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Dopełnieniem tego obszaru poszukiwań cennych wskazówek będą otwarte konsultacje społeczne. Chcemy zaangażować jak najwięcej osób, do tego, aby wniosły konstruktywne uwagi do kształtu oświaty w najbliższych latach.

Oczywiście wnioski w strategii nie mogą być w opozycji do obowiązującego programu nauczania. Na tę część edukacji gmina wpływu nie ma. Może jednak podjąć działania na wielu innych obszarach. Na przykład, jak pracować z uczniami wybitnymi lub tymi, którzy mają problem z opanowaniem materiału? Czy rozwijać zajęcia dodatkowe i z jakich przedmiotów? Co zrobić, żeby młodzież chętniej uczestniczyła w zajęciach sportowych? Tematów jest wiele.

- Chcielibyśmy też zmienić coś w obrębie nauczania matematyki - mówi Waldemar Fura. - Wyniki egzaminów pokazują, że jest taka potrzeba. Pojawiły się różne nowatorskie metody nauki matematyki przez zabawę. Na pewno warto zastanowić się nad którąś z nich.

Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania nie chce wskazywać obszarów, które w jego przekonaniu wymagają tego, aby się nad nimi pochylić w szczególny sposób.

- Chciałbym ograniczyć swoją rolę do koordynowani tych prac. Aby strategia była wartościowym dokumentem, mającym poparcie mieszkańców, musi się zrodzić z pomysłów rodziców i pedagogów - podkreśla.