XXI Sesja Rady Miejskiej w Świeciu - porządek obrad

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590; +48 222 500 115 - całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Świeciu - porządek obrad

22 lipca 2020
XXI Sesja Rady Miejskiej w Świeciu - Porządek obrad

Porządek obrad
XXI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
30 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 12°°

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
b) przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Świecia i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
c) zmieniająca uchwałę Nr 51/19 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo, gmina Świecie,
f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej w Wiągu, gmina Świecie.
7. Zakończenie.