Zakończenie kadencji rady gospodarczej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Zakończenie kadencji rady gospodarczej

05 lipca 2019

Zakończyła się czteroletnia kadencja pierwszej Społecznej Rady Gospodarczej Gminy Świecie. Organ powołano jako ciało doradcze burmistrza w sprawach związanych przede wszystkim z gospodarką.

Jednak jak życie pokazało, rada zajmowała się nie tylko sprawami gospodarczymi. Jej członkowie doradzali również w kwestiach społecznych. W zamyśle burmistrza Świecia, Tadeusza Pogody, rada, złożona z lokalnych przedsiębiorców, miała przedstawiać swoje opinie dotyczące gospodarki z perspektywy osób prowadzących biznes. Zarówno niewielkich firm zatrudniających kilka osób, jak i przedsiębiorstw znanych w całej Polsce, takich jak chociażby Mondi czy Bart.

W czasie minionej kadencji odbyło się siedem spotkań, podczas których omawiano m.in.  infrastrukturę drogową, parkingową, wznowienie linii komunikacji miejskiej, możliwość obniżenia podatków dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze starego miasta (ówcześnie rewitalizowanego), możliwość rozwoju terenów inwestycyjnych Vistula Park I i II, zniesienie opłat w strefie płatnego parkowania, stan infrastruktury w Sulnowie i Sulnówku, sytuację szpitala, poziom obsługi pacjentów, projekty uchwał dotyczących zwolnień z podatku oraz możliwości obniżenia wymiaru podatku od nieruchomości,  Lokalny Program Rewitalizacji, jego założenia i przewidziane działania, rewitalizację zamku, zasady usytuowania reklam w gminie czy problemy mieszkańców nieruchomości wywłaszczonych pod budowę drogi szybkiego ruchu S5.

Ostatnie spotkanie w tym składzie, którego gospodarzami byli burmistrz Krzysztof Kułakowski i wiceburmistrz Paweł Knapik, zdominował temat, który wywołał Bogusław Mierzwiak, przewodniczący rady gospodarczej. Współwłaściciel Bartu zwrócił uwagę na problem retencji wody.

- Od dłuższego czasu prześladuje mnie sprawa zagospodarowania wody opadowej - podkreśla Mierzwiak. - Zupełnie nie potrafimy jej magazynować. Dziś wielu jeszcze nie rozumie tego problemu, ale w niedalekiej przyszłości brak wody da o sobie bardzo mocno znać. Już teraz możemy zobaczyć, jak wyglądają nasze rzeki i jeziora. Polska wysycha. Jeśli nie podejmiemy pewnych działań już dziś, kolejne pokolenie będzie mieć wielki kłopot.

Jak przekonywał przewodniczący, skutki niedoborów odczują zarówno zwykli mieszkańcy, jak i przemysł papierniczy, z którym tam mocno związana jest nasza gmina. Już teraz w Sulnowie cieśnienie wody jest znacznie poniżej normy.

Być może już niedługo to się zmieni. Okazuje się, że kłopoty Sulnowa wynikają nie tyle z ograniczonych możliwości studni, z których tłoczona jest woda, co średnicy doprowadzających ją rur. Nikt nie przypuszczał, że w takim tempie będzie przybywać domów  w tej części gminy. W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, gmina planuje inwestycje mające na celu poprawę parametrów wody w Sulnowie.