Zbiórka starych fotografii

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Zbiórka starych fotografii

24 czerwca 2019
Zbiórka starych fotografii

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w związku z przyszłorocznymi obchodami powrotu Świecia i powiatu świeckiego do Polski, organizują zbiórkę starych fotografii z prywatnych zbiorów mieszkańców gminy i powiatu.

W ramach akcji przedstawiciele obu instytucji będą digitalizować część fotografii i oddawać je po zeskanowaniu właścicielom, a od mieszkańców, którzy wyrażają na to zgodę, przyjmować leciwe fotografie i je archiwizować.

Zebrane i zdygitalizowane zdjęcia posłużą do stworzenia całorocznej ekspozycji w Izbie Regionalnej dotyczącej życia codziennego na Ziemi Świeckiej w ostatnim stuleciu.
Ponadto planowane jest stworzenie wielkoformatowych wydruków niektórych zdjęć, które prezentowane będą w przestrzeni miejskiej.

Jeśli posiadają Państwo stare zdjęcia obrazujące ludzi, architekturę, miejsca, życie codzienne, wydarzenia publiczne i chcą ocalić je od zapomnienia, prosimy o dostarczenie fotografii do Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej (ul. Kopernika 2) od wtorku do piątku (godz. 10:00 - 16:00).
Istnieje również możliwość przesłania już zeskanowanych fotografii drogą mailową na adres: zamek [at] oksir.eu

Do zdjęć prosimy dołączyć (oczywiście w miarę możliwości) informacje: imię i nazwisko właściciela, krótki opis, co przedstawia zdjęcie oraz z jakiego okresu pochodzi.

Kontakt do organizatora: Tomasz Pasiek, tel. 795 114 893, e-mail: tomasz.pasiek [at] oksir.eu

Zbiórka fotografii na 100-lecie powrotu Świecia do macierzy