Zwroty i zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800 190 590

Zwroty i zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

16 września 2020

Gmina Świecie wspiera przedsiębiorców, w których lokalach sprzedawany jest alkohol, a którzy ponieśli straty w związku z koronawirusem.

W związku z art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który umożliwił radom gmin podjęcie uchwał obniżających opłaty związane z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z koniecznością obligatoryjnego zamknięcia lokali na przełomie marca, kwietnia i maja. Działalność tego rodzaju generowała wyłącznie koszty.

W tym roku wyjątkowo przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia alkoholowe i prowadzą lokale gastronomiczne, a wpłacili opłatę za ww. zezwolenia do 31.01.br. mogą wnioskować o zwrot 1/3 wysokości opłaty, pozostali przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, którzy mają do opłacenia III ratę mogą wnioskować o zwolnienie z tej raty.

Zwolnienia i zwroty będą dokonywane wyłącznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy na podstawie uchwały Nr 175/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.