Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ochrona środowiska

21 czerwca 2019

Woda w jeziorze Deczno zdatna do kąpieli

Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!
07 czerwca 2019

Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!

Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że w związku rozpoczęciem akcji zwalczania szkodliwych owadów od dnia 29.05.2019 do 14.06.2019 na terenie leśnictw: Bukowiec, Jeleniagóra, Lnianek oraz Rykowisko wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu.
30 maja 2019

Zakaz wstępu do lasu

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego informuje, że zbliża się termin na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik
29 maja 2019

Informacja KRUS - pozarolnicza działalność gospodarcza

Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r. było to nieco poniżej 27% .
10 maja 2019

Dzień Bez Śmiecenia

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Natomiast art. 131 pkt. 12 tejże ustawy głosi, że kto wypala łąki i pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe oraz trzcinowiska i szuwary podlega karze aresztu albo grzywny. Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania
07 maja 2019

Nie wypalaj traw!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus do 15 maja 2019 r.
02 maja 2019

ARiMR: Do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie dla...

W kwietniu 2019 r. wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury. Autorem i organizatorem akcji jest Fundacja ekologiczna ARKA. Do siódmej edycji akcji przyłączyła się również Gmina Świecie. W dniu 29 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu rozpoczął się pierwszy etap oceny listów nadesłanych przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Świ
30 kwietnia 2019

Akcja "Listy dla Ziemi"

W kwietniu rozpoczęto kontynuację zabiegów rekultywacyjnych, których celem jest poprawa stanu wody w zbiorniku. Każdego roku dokonuje się wymiany wieńców ze słomy jęczmiennej, zapobiegających zakwitom sinicowym. W maju planuje się uzupełnienie nową roślinnością wodną istniejącej wyspy makrofitowej, zniszczonej w głównej mierze przez przebywające na zbiorniku łabędzie i kaczki. Trwałość wyspy ma zapewnić odpowiedni dobór gatunków roślin (mniej atrakcyjnych dla ptactwa), a także zamontowane zabezpieczenie z s
30 kwietnia 2019

Zabiegi rekultywacyjne na Małym Blankuszu

Strony