Karta Dużej Rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 84 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. poz. 430), w ramach którego została wprowadzona, mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwia członkom rodzin utrzymujących przynajmniej trójkę  dzieci do korzystania ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać już od 16 czerwca – realizatorem rządowego projektu Karta Dużej Rodziny w gminie Świecie jest Referat Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 11, w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek – od 730 do 1530

wtorek – od 730 do 1600

środa – od 730 do 1530

czwartek – od 730 do 1530

piątek – od 730 do 1500

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:

- orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Szczegóły realizacji programu zostały określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863).

Ustawa - pobierz

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie się systematycznie powiększać. Pełną listę uprawnień można znaleźć tutaj.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Szczegółowych informacji mieszkańcy gminy Świecie mogą zawsze uzyskać w Referacie Polityki Społecznej na miejscu, lub telefonicznie: 52 33 32 349, 52 33 32 350.


Uwaga Przedsiębiorcy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane lokalne podmioty gospodarcze, niezależnie od sektora i wielkości lub organizacje pozarządowe do współpracy w Programie Karty Dużej Rodziny.

Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. 

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg w Państwa instytucjach i przedsiębiorstwach. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom, przynajmniej z trójką dzieci, dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia (przykładowo mogą to być zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, zniżki w przedszkolach niepublicznych, w niepublicznych placówkach medycznych, kulturalnych i obiektach sportowych, rabaty na naukę w szkołach języków obcych, zniżki przy korzystaniu z oferty lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów, aptek, zniżki przy korzystaniu z usług sektora turystycznego).

Jak można dołączyć do programu:

 • należy określić, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści możecie Państwo zaoferować rodzinom wielodzietnym,
 • pobrać formularz ze strony www.bydgoszcz.uw.gov.pl,
 • wypełnić formularz określając rodzaj ulgi (cenowa, procentowa lub inna) i wysłać na kdr [at] bydgoszcz.uw.gov.pl,
 • po weryfikacji formularza zostaną z Państwem uzgodnione szczegółowe warunki współpracy,
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Państwa firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Karta Dużej Rodziny”.