Przesuwa na górę strony

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacje udzielane będą w wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów i wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż – 2.000,00 – zł do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych.

Do kosztów i wydatków kwalifikowanych zalicza się zakup materiałów, opłaty poniesione na prace ziemne oraz prace związane z odbiorem przyłącza, a także opłaty związane z likwidacja zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków*

*W przypadku budynków mieszkalnych posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków, dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który udokumentuje trwałe, niedające się naprawić jej uszkodzenie oraz uniemożliwiające dalszą eksploatację (pisemna informacja/ocena specjalistycznego podmiotu) i dokona likwidacji urządzenia w terminie określonym w umowie dotacji.

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych dotacja przysługuje na wybudowanie jednego przyłącza obsługującego cały budynek.

Dotacja nie przysługuje do budowy przyłączy do wszystkich budynków mieszkalnych w będących w fazie budowy.

Dofinansowanie będzie udzielane do budowy przyłączy do budynków mieszkalnych, które nie posiadają przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Jeżeli na terenie nieruchomości, na której planowana jest budowa przyłącza istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, Wnioskodawca zobowiązany jest do jego zlikwidowania w terminie określonym w umowie dotacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pan Ireneusz Gurtowski tel.:  52 33 32 318