Przesuwa na górę strony

Rozbudowa Składowiska pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego musi powstać IV kwatera składowiska odpadów w Sulnówku?

W ciągu 5-8 lat wypełni się aktualnie wykorzystywana III kwatera, po czym zostanie ona zamknięta i rozpocznie się jej rekultywacja.Wtedy rozpocznie się eksploatacja IV kwatery.

Nowa kwatera zapewni prawidłową gospodarkę odpadami gminy Świecie.Pozwoli uniknąć postępowania z odpadami w sposób niezorganizowany, bez warunków środowiskowych.

Co istotne,zabezpieczy mieszkańców przed znacznym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami. Tylko posiadanie przez gminę własnej sortowni i składowiska pozwala dzisiaj na kontrolowane kształtowanie kosztów gospodarowania odpadami. To bezpieczeństwo ekologiczne i finansowe dla naszych mieszkańców.

2. Czym grozi zaniechanie budowy IV kwatery?

Spowoduje to konieczność przekazywania odpadów do innych instalacji, oddalonych od MKUOK w Sulnówku i będzie skutkować znaczącym wzrostem kosztów, co nieuchronnie przełoży się na podwyższenie opłaty dla mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest również konieczność transportu odpadów na znaczne odległości, co spowoduje powstanie zagrożeń podczas transportu oraz emisji do środowiska.

Szacowany koszt związany tylko z przekazaniem odpadów do innych instalacji to około 8 mln zł rocznie (przy aktualnych stawkach).

Przyjmując wzrost o 100% samego zagospodarowania odpadów przez obce instalacje (spalarnie, składowiska), to szacowana stawka od mieszkańca gminy Świecie za odbiór odpadów wzrosłaby co najmniej o 100%. Co ważne: w kalkulacji tej nie ujęto wzrostu kosztów transportu na duże odległości oraz wymaganych badań. Ostateczny wzrost byłby więc jeszcze większy!

3. Ile osób zatrudnia obecnie Eko-Wisła i czy brak rozwoju firmy wpłynie na stan zatrudnienia?

Obecnie spółka Eko-Wisła zatrudnia 55 osób. Ograniczenia w postaci zaniechania rozbudowy zakładu o kolejną kwaterę składowania odpadów, na pewno wpłynie negatywnie na stan zatrudnienia.

4. Jaka odległość będzie dzieliła IV kwaterę odpadów od najbliższych zabudowań w Sulnówku?

Od najbliższych zabudowań o funkcji mieszkalnej będą ją dzieliły 372 metry.

5. Czy powstanie zieleń izolacyjna, która oddzieli nową kwaterę od nieruchomości mieszkańców?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składowisko zostanie otoczone pasem ochronnej zieleni izolacyjnej, na którym planuje się nasadzenia ponad 4 tysięcy drzew i krzewów na powierzchni ponad 1,1 ha.

Do nasadzeń będą wykorzystane sadzonki drzew i krzewów o szybkim tempie wzrostu (m.in. modrzew europejski, dąb czerwony, olsza szara, klon polny, jarząb polny).

Rośliny będą tworzyć 5 rzędów: niskie krzewy, wysokie krzewy i niskie drzewa, wysokie drzewa, wysokie krzewy i niskie drzewa, niskie krzewy. Ponadto planuje się zwiększenie wysokości ogrodzenia i obsadzenie go pnączami. Planuje się również zainstalowanie systemu nawadniania roślin.

6. Kiedy podjęto decyzję o lokalizacji nowej kwatery w tym właśnie miejscu?

Decyzję o lokalizacji IV kwatery podjęła Rada Miejska w Świeciu przyjmując w sierpniu 2009 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku i w październiku 2019 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko.

Ponadto w 2017 r. konsultowano ze społeczeństwem projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, gdzie przedmiotowa inwestycja została wskazana.

W ramach prowadzonych wówczas przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

7. Kto uzgadniał plany zagospodarowania, które pozwalają na rozbudowę wysypiska? Czy ktokolwiek był przeciwny takiej lokalizacji?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony przez uprawnionego urbanistę w porozumieniu z biegłą w zakresie ochrony środowiska. Projekt uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia instytucji wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z procedurą projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu. Ponadto odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi.

W związku z powyższym każdy miał możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i materiałami zgromadzonymi w trakcie jego opracowania oraz mógł składać uwagi do ustaleń w nim przyjętych.

Należy zauważyć, że nie pojawiły się żadne sprzeciwy dla jego ustaleń  i przyjętych funkcji

8. Dlaczego nie rozbudowuje się składowiska odpadów w innej części gminy, daleko od wszelkich zabudowań?

Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę kolejnej kwatery składowiska jest wpisanie tej inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i w Planie Inwestycyjnym. Według tych dokumentów nowe kwatery należy budować w „dostępnych rezerwach terenu, przy funkcjonujących składowiskach w obrębie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. Nie ma więc możliwość wskazania zupełnie nowej lokalizacji na tego typu przedsięwzięcie.
Obrany kierunek dalszej rozbudowy instalacji w Sulnówku wynikał z naturalnej rzeźby przyległego terenu, uniknięcia wycięcia zwartych kompleksów leśnych, zachowania istniejącego spływu wód opadowych i roztopowych oraz właściwych warunków geologiczno-inżynierskich.

9. Czy rozważano zajęcie terenów z drugiej strony Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych?

Rozważano, ale IV kwatera nie może być zlokalizowana w innym miejscu, ponieważ nie pozwala na to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który wskazuje lokalizację kwatery od strony północnej na działkach 3341/46, 3341/47, 114/5.

Warunki geologiczne na terenach w kierunku południowym nie pozwalają na wybudowanie tam kwatery. Potwierdza to analiza sporządzona na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej.

Ponadto teren w kierunku południowym nie jest własnością gminy. Lasy Państwowe nie wyraziły zgody na wyłączenie go z produkcji, bo stanowi on zwarty kompleks leśny.

Inna wskazywana działka, niestanowiąca kompleksu leśnego (nr 109/3 obręb ewid. Sulnówko), nie przylega do obecnego składowiska, więc wykorzystanie jej nie spełniałoby kryterium rozbudowy i takie działanie nie jest dopuszczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Dodajmy, że wskazywana działka przeznaczona została na cele eksploatacji surowców mineralnych – piasku. Tym samym w świetle zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego każda inna funkcja nie byłaby zgodna z jego zapisami i ustaleniami.

Należy również podkreślić, że jedyny możliwy dojazd do wskazanej lokalizacji stanowiłaby droga gminna przebiegająca między najbliżej usytuowanymi budynkami, co doprowadziłoby do pojawienia się uciążliwości, także dla mieszkańców, związanych z transportem. 

Analizując możliwości lokalizacji dla działki o nr 3348/16, należy podkreślić, że biorąc pod uwagę kierunek odpływu wód w kierunku południowym, lokalizacja rozbudowy składowiska w tym kierunku, naruszyłaby poważnie układ odpływających wód poziomu użytkowego.

10. Czy zostały wykonane badanie geologiczne, które potwierdzają, że wybrano najbardziej optymalne miejsce?

Optymalne miejsce zostało wybrane na podstawie dostępnych archiwalnych map oraz aktualnej Mapy Geologicznej Polski, które wskazały ten teren pod budowę kwater składowiska, a wykluczyły tereny w kierunku Kozłowa.

Analizą objęto bowiem również możliwość usytuowania nowej rozbudowanej niecki od strony południowej lub południowo-zachodniej. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowym o wielkości ok. 4,38 %.

Biorąc pod uwagę kierunek odpływu wód w kierunku południowym, z analizy warunków hydrogeologicznych jednoznacznie wynika, że lokalizacja rozbudowy składowiska w tym kierunku, naruszyłaby dość poważnie układ odpływających wód poziomu użytkowego (trzeciej warstwy). To samo dotyczy warstwy II, co stanowi regionalny poziom drenażu rzeki Wdy, a pierwsza warstwa wodonośna nie posiada żadnej izolacji w podłożu przy dyslokacji rozbudowy kwatery.

11. Dlaczego wycięto las na potrzeby rozbudowy i kto wyraził na to zgodę?

Wskazany teren leśny w 2009 r. zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego został oznaczony symbolem „O: teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami”. Wycinka lasu była konieczna, aby przeprowadzić planowaną rozbudowę składowiska. Wskazane zalesienie powstałe ok. 25 lat temu, zostało wykonane w celu zabezpieczenia terenu przed zlokalizowanym tam wcześniej „dzikim wysypiskiem”!.

Należy zauważyć, że działki o nr 3341/46 i 3341/47 położone w obrębie ewidencyjnym Sulnówko, nie wchodziły w skład zwartego obszaru leśnego, lecz stanowiły odrębną enklawę użytków leśnych. Taki stan rzeczy powodował, że dla zarządcy nieruchomości, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa, nie były one atrakcyjne ze względów użytkowych (utrudniona pielęgnacja i prowadzenie zabiegów ochronnych zwłaszcza z powietrza), jak i przyrodniczych. Ponadto z racji położenia omawiane grunty leśne znajdowały się pod silnym wpływem antropopresji. Z tych względów ten teren nie miał szans, aby stać się pełnowartościowym lasem.

Potwierdzenie znikomej wartości wspomnianego użytku leśnego ma swoje uzasadnienie w tym, że teren objęty planem uzyskał zgodę ministra ds. środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, co byłoby niemożliwe dla innych sąsiadujących działek.

12. Czy w związku z powstaniem kolejnej kwatery zwiększy się ilość przyjmowanych odpadów?

Nie planuje się zwiększenia ilości składowanych odpadów, a raczej ich zmniejszenie wskutek nakładanych obostrzeń.

13. Czy składowisko będzie przyjmowało inne odpady niż do tej pory? Czy mogą tam być składowane odpady niebezpieczne?

Rodzaj przyjmowanych odpadów nie ulegnie zmianie. O możliwości składowania odpadów o określonych kodach stanowi pozwolenie zintegrowane wydawane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do unieszkodliwienia na składowisku przyjmowane są obecnie i będą w przyszłości wyłącznie odpady, które spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Zgodnie z zakresem obecnie posiadanych pozwoleń na składowisko nie są przyjmowane odpady klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.

14. Jakie przeprowadza się badania w trakcie eksploatowania składowiska?

W trakcie eksploatacji składowiska prowadzone są badania monitoringowe:

 • badanie składu wód podziemnych,
 • badanie składu gazu składowiskowego,
 • badanie składu chemicznego wód odciekowych,
 • badanie składu chemicznego wód opadowych i roztopowych,
 • badanie okresowe emisji hałasu,
 • monitoring ilości ujmowanej wody,
 • monitoring procesów technologicznych (efektywności wykorzystania zasobów i energii),
 • kontrola osiadania powierzchni składowiska,
 • kontrola struktury i masy odpadów,
 • badanie wielkości opadu atmosferycznego.

15. Jakie organy nadzorują działalność składowiska?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Gmina Świecie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

16. Jakie zabezpieczenia stosowane są w celu wyeliminowania oddziaływania na środowisko?

Zgodnie z obowiązującymi wymogami podłoże składowiska zabezpieczone zostanie dwiema warstwami uszczelniającymi i dwoma układami drenażowymi.

Na składowisku planuje się:

 • uszczelnienie mineralne,
 • uszczelnienie niecki składowiska folią PEHD,
 • wykonanie warstwy mineralnej z drenażem podstawowym,
 • wykonanie przepompowni odcieków drenażu podstawowego,
 • instalacji odgazowania składowiska,
 • wykonanie układu komunikacyjnego,
 • ogrodzenie,
 • nasadzenie zieleni izolacyjnej

W fazie eksploatacji działania składowiska nie będą odbiegały od dotychczasowego standardu funkcjonowania oraz obowiązujących procedur. Odpady przyjmowane na składowisko będą nadzorowane i zagospodarowane zgodnie z technologią określoną w pozwoleniach m.in. składowane w wyznaczonych sektorach, poddawane kontroli ilościowo – jakościowej, zagęszczane kompaktorem, zabezpieczane warstwą izolacyjną.

W fazie eksploatacji prowadzony będzie monitoring składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskanymi pozwoleniami. Zakres badań będzie obejmował takie czynności, jak wymienione w punkcie 14.  

17. Jakie są stosowane zabezpieczenia przed gryzoniami?

Stała umowa z firmą deratyzacyjną, 56 stacji deratyzacyjnych rozmieszczonych na terenie całego zakładu. W miarę potrzeb, kilka razy w roku przeprowadzane są zabiegi dezynsekcyjne przeciw owadom.

18. Kto wydaje warunki środowiskowe dla inwestycji na etapie budowy i eksploatacji?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z ostatnich etapów procesu inwestycyjnego, który rozpoczął się w 2009 r. od podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu unieszkodliwiania odpadów w Sulnówku.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Burmistrz Świecia po zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jak sama nazwa wskazuje, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Natomiast postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którego zwieńczeniem jest decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, służy ocenie wszystkich potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz zastosowaniu rozwiązań eliminujących negatywne oddziaływania, które następnie powinny być wykorzystane na dalszych etapach postępowania administracyjnego.

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie rozstrzyga kwestii lokalizacji, a określa środowiskowe uwarunkowania dla konkretnej lokalizacji zgodnej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Należy podkreślić, że podczas rozstrzygania kwestii lokalizacji w 2009 r. i 2019 r. umożliwiono udział społeczeństwa. Nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

19. Czy istnieje ryzyko oddziaływania na etapie eksploatacji składowiska na jezioro Deczno?

Nie ma ryzyka oddziaływania na jezioro Deczno, gdyż znajduje się ono poza strefą oddziaływania wykazaną w raporcie oddziaływania na środowisko. Ponadto wody podziemnie odpływają od Deczna i wsi Sulnówko w stronę Kozłowa, a nie odwrotnie. Teren całego kompleksu unieszkodliwiania odpadów przesunie się w kierunku jeziora (dziś to ponad 1 km) o ok. 165 m.

20. Czy występowanie subiektywnych uciążliwości odorowych, będzie brane pod uwagę na etapie sporządzania projektu i zastosowane zostaną ewentualne zabezpieczenia?

Na etapie sporządzania projektu rozważono wiele rozwiązań dotyczących zabezpieczeń przed ewentualnymi uciążliwościami odorowymi. Wykonana zostanie osłona biologiczna w postaci pasów zieleni składających się ze zróżnicowanej wysokościowo kompozycji nasadzeń drzew i krzewów, która stanowić będzie istotne działanie ograniczające ewentualne oddziaływanie uciążliwości odorowej. Projektanci rozważają także montaż instalacji dezodoryzującej na terenie składowiska.

21. Dlaczego nie rozważano budowy spalarni odpadów zamiast powiększania składowiska?

Ilość odpadów nadających się do termicznego unieszkodliwienia powstających
w MKUOK w Sulnówku jest zbyt mała, aby budowa spalarni była ekonomicznie uzasadniona, a koszt budowy spalarni to kilkaset milionów złotych.

Ze spalarni musiałoby korzystać grono odbiorców z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że proces przygotowania inwestycji przed budowę spalarni trwa około 10 lat.

Ponadto zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają realizację tego typu instalacji. 

22. Planowana rozbudowa to duży wydatek. Czy w związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy Świecie będą musieli płacić więcej za śmieci, aby pokryć koszty inwestycji?

Na sfinansowanie budowy kwatery nr IV pozwolą dofinansowanie w wysokości 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki finansowe spółki Eko-Wisła i środki z budżetu Gminy Świecie. To właśnie nowa kwatera pozwoli na ograniczenie wzrostu opłaty za odpady dla mieszkańców gminy.

Niezrealizowanie w określonych terminach inwestycji będzie skutkowało utratą promesy, gwarantującej otrzymanie 5 mln zł z Polskiego Ładu na konieczną rozbudowę składowiska.

23. Czy już wykorzystywane kwatery są bezpieczne dla środowiska?

Wszystkie kwatery, również te zamknięte, są objęte monitoringiem środowiskowym. Badania będą prowadzone również 30 lat po zamknięciu.

24. Jakie koszty poniesiono na przygotowanie inwestycji?

Przystąpienie do prac budowlanych jest ostatnim etapem trwającego do 2009 r. procesu inwestycyjnego. Przygotowanie planów, projektów, badań oraz wykupu gruntu wymagane jest do otrzymania wszelkich uzgodnień, np. geologicznych i środowiskowych. Poniesione do tej pory koszty i zobowiązania znacznie przewyższają już kwotę 3 mln zł.

25. Od ilu lat funkcjonuje Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku?

MKUOK w Sulnówku funkcjonuje od 2014 r. Spółka Eko-Wisła powstała w 2008 r., a składowisko odpadów rozpoczęło funkcjonowanie w tej lokalizacji w roku 1993.

Ten fakt nie pozostaje bez znaczenia dla właścicieli nieruchomości, którzy po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w 2009 i 2019 r. wybierali świadomie lokalizację budynków mieszkalnych, które były dopuszczone do zabudowy. Prognoza oddziaływania na środowisko nie wykazywała w tym miejscu obszaru oddziaływania składowiska, więc rozwój budownictwa mieszkalnego był możliwy. Sam fakt istnienia MKUOK nie powoduje negatywnego oddziaływania.

26. Nowa kwatera ma mieć wysokość 30 m. Przecież to jest ogromna góra, którą będzie widać z każdej strony.

To nieprawda. Tego typu informacja jest rozpowszechniana przez niektóre osoby. Zgodnie z projektem maksymalny przekrój warstwy składowanych odpadów wraz z warstwami izolacyjnymi wynosi 27 m, ale liczonych od dna kwatery do jej szczytu. Oznacza to, że około połowa będzie pod ziemią. Ponad poziom aktualnego gruntu docelowo kwatera wznosić się będzie w najwyższym punkcie maks. 15 m.