Przesuwa na górę strony

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Świeciu – www.swiecie.eu

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 7. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Leszek Żurek, tel. 52 33 32 315, adres poczty elektronicznej sekretarz@swiecie.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego mieści się w budynkach znajdującym się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co niestety w pewnym stopniu ogranicza możliwości przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 1. Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu,
 2. Wydział Inwestycyjny ul. Wojska Polskiego 124 w Świeciu,
 3. Urząd Stanu Cywilnego ul. Duży Rynek 1 w Świeciu,
 4. Referat Mieszkaniowy ul. Ciepła 4 w Świeciu .

Opis dostępności wejścia do budynku Urzędu Miejskiego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona z podjazdem dla wózków, bez krawężników. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie schody znajdujące się w budynku  zostały wyposażone w poręcz. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 100 cm, otwierane do środka. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba Urzędu jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na pierwsze piętro jest możliwy za pomocą windy (podnośnika dla osób niepełnosprawnych), która usytuowana jest w holu Urzędu. Windą można dojechać maksymalnie na pierwsze piętro. W holu Urzędu znajduje się poziome oznakowanie znakami dla osób niewidzących i niedowidzących  wskazujące dojście do Biura Obsługi Mieszkańców, kasy, windy (podnośnika dla osób niepełnosprawnych) oraz do schodów prowadzących na piętra i podpiwniczenia gdzie mieści się Straż Miejska i Referat Gospodarki Odpadami. Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem Urzędu w holu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Urząd nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Urząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Urząd nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Wydziału Inwestycyjnego.

Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i wypłaszczona nie posiada podjazdu dla wózków. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Schody wejściowe do budynku zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 80 cm, otwierane na zewnątrz. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba jest budynkiem dwukondygnacyjnym w którym mieszczą się garaże a dostęp na pierwsze piętro jest możliwy wyłącznie schodami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Wydziału, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Wydziale z udziałem tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Wydział w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Wydział nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie schody znajdujące się w budynku zostały wyposażone w poręcz. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm, otwierane do środka. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Siedziba USC jest budynkiem dwupiętrowym, dostęp na pierwsze piętro jest możliwy za pomocą podnośnika dla osób niepełnosprawnych (platformy), która usytuowana jest przy wyjściu głównym. Windą można dojechać maksymalnie na wysoki parter. Toaleta przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku USC, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem USC w holu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

USC nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. USC w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. USC nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Opis dostępności wejścia do budynku Referatu Mieszkaniowego.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona bez podjazdu dla wózków, bez krawężników. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 90 cm, otwierane na zewnątrz budynku. Nie posiadają automatycznego systemu otwierania.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Referat mieści się w budynku dwupiętrowym, ale siedziba znajduje się wyłącznie na parterze, bez konieczności korzystania z windy. Toaleta dostępna jest w pomieszczeniach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wejście obok przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Istnieje również możliwość rozmowy z pracownikiem Referatu w korytarzu.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Referat nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Urząd w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Referat nie posiada urządzeń wzmacniających słyszalność typu: pętla indukcyjna, system FM, system IR i system Buetooth.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2022 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejski w Świeciu na lata 2021 – 2024

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejski w Świeciu na lata 2021 – 2024- skan