Przesuwa na górę strony

Dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dofinansowaniu podlegać będą koszty kwalifikowane.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatkowanie następujących czynności:
1) demontaż, transport oraz utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest,
2) transport oraz utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wysokość dotacji będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) 1.200,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest, który został zdemontowany, przetransportowany oraz zutylizowany,
2) 400,00 zł za 1 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest, który został przetransportowany oraz zutylizowany.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł na rok budżetowy dla jednego Wnioskodawcy.
Dotacja przysługuje do momentu całkowitej utylizacji azbestu oraz wyrobów/odpadów zawierających azbest, będących w posiadaniu Wnioskodawcy, raz w roku w wysokości nie większej niż 10.000,00 zł
Dotacja nie pokrywa wydatków i kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na demontaż, transport i utylizację wyrobów/odpadów zawierających azbest – pobierz

Osobą obsługującą procedurę dotacji jest Pani Sylwia Śliwińska tel.:  52 33 32 348