Przesuwa na górę strony

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania

Przed przystąpieniem do prac złóż wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

Dotacja przysługuje na budowę systemów deszczowych, przeznaczonych do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstawania, pochodzących z dachów.

Dotacja udzielona będzie na finansowanie kosztów i wydatków kwalifikowanych, koniecznych do realizacji zadania określonego wyżej, w szczególności zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych, odłączenia od gminnej kanalizacji deszczowej.

Wysokość dotacji wynosi 100 % kosztów i wydatków kwalifikowanych określonych w ust. 2, jednak nie więcej niż w przypadku realizacji:

1) naziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:
a) od 200 do 500 l – 300,00 zł,
b) powyżej 500 l – 800,00 zł,
2) podziemnych zbiorników i systemów deszczowych o łącznej pojemności:
a) do 5 m3 – 3.000,00 zł,
b) powyżej 5 m3 – 4.000,00 zł.

W przypadku montażu na nieruchomości wspólnie zbiorników i systemów deszczowych składających się z kilku urządzeń o parametrach wymienionych w ust. 3, wysokość dotacji określona będzie na podstawie łącznej pojemności zbiorników i systemów deszczowych, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

Dotowany system deszczowy musi posiadać:
1) stosowny atest lub dokument potwierdzający przeznaczenie zbiorników i systemów do gromadzenia wód deszczowych;
2) przelew awaryjny, który będzie gwarantował zagospodarowanie wody deszczowej wyłącznie na terenie nieruchomości Wnioskodawcy.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o udzielenie dotacji na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania – pobierz
  2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji zadania – pobierz
  3. oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – pobierz
  4. wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy Świecie na zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania – pobierz

Osobami obsługującymi procedurę dotacji są:

– Pani Sylwia Śliwińska tel.: 52 33 32348,
– Pan Ireneusz Gurtowski tel.:  52 33 32318.