Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 maja

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 23 maja 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim umowę na realizację ww. zadania.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 dla osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji.

Przedmiotem Projektu jest rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa siedziby Ośrodka z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań z zakresu integracji społecznej i walki z wykluczeniem społecznym.

Rozbudowa Ośrodka pozwoli na rozszerzenie działań integracyjnych na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, tak aby zapewnić im lepszy start, a rodzicom umożliwić działania wspierające i ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. W zakresie projektowanej przebudowy przewiduje się termomodernizację istniejącego obiektu, wykonanie koniecznych przyłączy, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej, tzn. nawierzchni utwardzonych: chodników, miejsc postojowych, wykonanie trawników, zieleni na terenie niezabudowanym.

W ramach inwestycji przewiduje się następujące rodzaje prac:

  • roboty budowlane
  • roboty dotyczące instalacji wod-kan wewnętrznych
  • roboty dotyczące instalacji c.o.
  • roboty dotyczące instalacji wod-kan zewnętrznych
  • roboty dotyczące instalacji elektrycznych
  • zakup wyposażenia
  • promocję projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększony dostęp do usług społecznych. Cel ten, w ramach przedmiotowego projektu, zostanie osiągnięty poprzez rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji wraz z zakupem wyposażenia. Główny cel przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie osób wykluczonych społecznie poprzez działania integracyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz zwiększenie dostępu do tego rodzaju usług.

Koszt całkowity zadania: 1 688 030,58 zł.

Wydatki kwalifikowalne: 1 620 242,33 zł.

Dofinansowanie z EFRR wynosi 1 150 534,07 zł.

Okres realizacji 03.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu w 2018 r. zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – szt. – 1.
  • Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – szt. – 1

Wskaźnik rezultatu:

  • Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – osoby – 230 osób. Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2019 r. do roku po zakończeniu inwestycji.

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 28 czerwca 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 1 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu do 31.07.2018 r.


Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 2 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania, zmieniający termin zakończenia realizacji Projektu do 07.09.2018 r.

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji
W dniu 04 lutego 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 3 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył:

• Zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu do 30.09.2018 r.

• Zmiany kosztów ww. projektu:

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 724 847,29 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 599 027,54 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 135 469,45 zł

Wartość wkładu własnego wynosi 589 377,84 zł


Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie podpisał z Województwem Kujawsko – Pomorskim Aneks nr 4 do Umowy nr WP-II-C.433.6.41.2017 zawartej w dniu 23 maja 2018 r. na realizację ww. zadania.

Aneks dotyczył:

• Zmiany kosztów ww. projektu:

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 724 847,29 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 597 530,63 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 134 406,50 zł

Wartość wkładu własnego wynosi 590 440,79 zł