Przesuwa na górę strony
środa, 12 maja

Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu

W dniu 12.04.2018 r. Gmina Świecie podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie umowę na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu”.
W ramach zadania planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

  • Urządzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem zbiornika wodnego – Dużego Blankusza.
  • Budowa urządzeń i małej architektury na osiedlu Marianki IV

W ramach projektu planuje się również realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Wartość projektu – 6 601 646,01 zł.
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 2 401 545,10 zł.
Wkład Funduszy Europejskich – 2 041 313,33 zł.
Okres realizacji inwestycji – 07.11.2016 r. do 31.01.2019 r

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie terenów zielonych na terenie gminy Świecie. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany jeden projekt dotyczący zieleni miejskiej.

Planowane efekty w ramach inwestycji to: 5,53 ha łącznej powierzchni terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów oraz 0,01 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej uzyskanej w wyniku realizacji projektów [ha].

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 informuję, że na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ funkcjonuje mechanizm umożliwiający przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanego z realizacją ww. projektu.

Informacje można przekazywać w następujący sposób:

ANEKS NR 1
„Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu”W dniu 30 maja 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-01 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 z dnia 12.04.2018 r. na realizację ww. zadania dotyczący ochrony danych osobowych.

ANEKS NR 2
„Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu”
W dniu 19 sierpnia 2019 r. Burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świecie Marzenny Rzymek podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks nr POIS.02.05.00-00-0186/16-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0186/16-00 z dnia 12.04.2018 r. na realizację ww. zadania.
Aneks dotyczył zmiany kosztów oraz terminu zakończenia ww. projektu.

Wartość projektu – 6 601 646,01 zł.
Koszt wydatków kwalifikowalnych – 2 401 545,10 zł.
Wkład Funduszy Europejskich – 2 041 313,33 zł.
Okres realizacji inwestycji – 07.11.2016 r. do 31.01.2019 r.