Przesuwa na górę strony

Informacja Burmistrza Świecia

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami odnoszącymi się do przyczyn śmierci dziko żyjącego ptactwa wodnego na Małym Blankuszu w Świeciu uprzejmie informuję, że:

W trakcie działań Straży Miejskiej w Świeciu w okresie od 29.07.2022 r. do 11.08.2022 r. podjęto szereg interwencji, zlokalizowano 5 martwych kaczek, 1 chorą kaczkę, 1 martwego gołębia i 1 chorego młodego łabędzia.

Padłe zwierzęta według właściwości przekazane zostały przez Inspekcję Weterynaryjną w Świeciu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy, gdzie zostały poddane badaniom. Na chwilę obecną wykluczono występowanie wysoce zaraźliwej ptasiej grupy u ptaków. Czas oczekiwania na pozostałe wyniki badań, m. in. pod kątem parazytologicznym, zawartości soli w organizmie czy drobnoustrojów jest znacznie dłuższy.

Natomiast chore ptaki zostały przekazane pod opiekę lekarzowi weterynarii, niestety pomimo prób nie udało się ich uratować.

Ze zbiornika pobrana została próbka wody do badań pod kątem fitoplanktonu, obecnie oczekujemy na wynik. Jednakże zakwity glonów w okresach letnich w małych śródmiejskich zbiornikach nie są niczym nieoczekiwanym. Tak działo się również w latach poprzednich w Małym Blankuszu, ale nie było to powodem wymierania dziko żyjącego ptactwa. Sytuacja nie wskazuje na zatrucie środowiska i wyjątkowe pogorszenie stanu jakości wody względem lat ubiegłych, jednak ostatecznie przesądzą o tym wspomniane wyniki badań.

Gmina Świecie już od wielu lat podejmuje działania mające przywrócić obieg wody w Małym Blankuszu, który jest dziś zbiornikiem o niskiej retencji. Obecnie mają one status oczekiwania na pozwolenie wodnoprawne wydawane przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie realizowane są wszelkie możliwe działania w zakresie rekultywacji zbiornika. Już w 2018 r. zlecono wykonanie szczegółowych badań. Wyniki analiz fizyko-chemicznych i biologicznych wody zbiornika wodnego Mały Blankusz zostały omówione przez prof. Ryszarda Wiśniewskiego i mgr. inż. Łukasza Bryla zajmujących się ochroną środowiska. Po wykonaniu badań podejmowano zgodnie z zaleceniami działania rekultywacyjne pod pieczą specjalistów. Stan wody nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, a podjęte inicjatywy doprowadzały do stopniowego polepszenia parametrów. Ostatni etap konieczny do przeprowadzenia zabiegów tj. usunięcie osadów dennych, usunięcie płyt ażurowych umacniających brzegi w celu zwiększenia możliwości rozwoju makrofitów w strefie brzegowej (zastosowanie naturalnych umocnień) jest na etapie uzgodnień projektu. Badania zostały przeprowadzone również w 2021 r. i 2022 r., wyniki nie wskazywały na występowanie substancji zagrażających zdrowiu i życiu ptaków.

Niestety, część z zaplanowanych działań, np. coroczna odnowa roślinności filtrującej na pływającej wyspie, została w ostatnich miesiącach zablokowana przez osoby walczące o nieprzenoszenie łabędzi bytujących na Małym Blankuszu i gniazdujących na wyspie. Również do Rady Miejskiej w Świeciu skierowano petycję o nieprzenoszenie łabędzi. Jest nam bardzo przykro, że działania obrońców zwierząt coraz częściej uniemożliwiają realizowanie zadań mających chronić środowisko, działań popartych dokładną analizą i merytoryczną wiedzą specjalistów.

W związku z tym, że jedną z przyczyn dużej śmiertelności ptactwa wodnego może być przekarmienie, apeluję o niedokarmianie ptaków. Tablica informacyjno-edukacyjna umieszczona przy zbiorniku Mały Blankusz informuje mieszkańców o zakazie dokarmiania ptactwa dziko żyjącego w porach letnich. Zamysłem zamontowania kaczkomatu z odpowiednią mieszanką zbóż i nasion było ograniczenie dokarmiania ptactwa przez ludzi pieczywem, które trafiało do  zbiornika w bardzo dużej ilości przez cały rok, szkodząc ptactwu i doprowadzając do zanieczyszczania zbiornika i zaburzania parametry wody. Jednakże niestosowanie się do zaleceń karmienia zmusza nas do zablokowania możliwości zakupu karmy z kaczkomatu w okresie letnim. Dokarmianie ptaków latem nawet odpowiednią mieszanką przeznaczoną dla dziko żyjącego ptactwa ma poważne konsekwencje, w tym ułatwia przenoszenie pasożytów i uzależnia dzikie zwierzęta od człowieka.

Tylko wspólne, solidarne i odpowiedzialne zaangażowanie nas wszystkich pozwoli ptakom zadbać o siebie, aby ich nie ubywało.

Paweł Knapik
Zastępca Burmistrza Świecia

Autor: red. Bartosz Adamczyk