Przesuwa na górę strony

Klub Młodzieżowy „Młode Orły”

Zajęcia Klubu Młodzieżowego "Młode Orły"

Gmina Świecie przy współpracy Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu realizuje projekt pod nazwą Klub Młodzieżowy „Młode Orły”.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zwiększenie udziału społeczności z obszaru gminy Świecie objętego LSR w życiu społecznym. Projekt zakłada podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych, osobistych, przedsiębiorczych i  kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w okresie od września 2021 r. do marca 2022 r.

W projekcie zaplanowano wiele różnorodnych działań, których rodzaj i plan będzie dostosowany do potrzeb uczestników i do obowiązku wywiązania się z obowiązku szkolnego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z kompleksowych zajęć oraz ograniczyć swoje ryzykowne zachowania na rzecz właściwych formy spędzania wolnego czasu.

W ramach zaplanowanych działań, uczestnicy projektu będą brali udział w spotkaniach z terapeutą uzależnień, psychologiem, logopedą oraz dietetykiem. Ponadto zaplanowano warsztaty muzyczne, wizytę studyjną w tutejszej fundacji, zajęcia sportowe oraz wyjścia do kina.

Projekt jest realizowany na mocy umowy Nr 42/U/XVlll/RPO/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 34.365,00 zł

Autor: red. admin