Przesuwa na górę strony

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

Projekt 1

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”

W dniu 21 lutego 2020 r. Burmistrz Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Świecie podpisał z Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” umowę na realizację ww. projektu.
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” konkursu nr XI/PRO/EFS/2019.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.210.2017 o dofinasowanie Projektu grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności – projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17 realizowanego przez Lokalną  Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

W projekcie zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Trening Umiejętności Społecznych „LEGO TUS”
 • Warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się
 • Warsztaty logopedyczne
 • Zajęcia kreatywne, rękodzielnicze „Zdolne dłonie pełne pomysłów”
 • Zajęcia sportowo – ruchowe „Chcę, Mogę, Potrafię”
 • Warsztat zooterapii
 • Zajęcia z robotyki i programowania
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne

– wyjście do kina
– wyjście do biblioteki
– muzykoterapia
– piknik integracyjny „Dzień rodziny”
– spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie udziału społeczności –  dzieci i młodzieży od 7 roku życia do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie, przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) w życiu społecznym, wsparcie procesu edukacji oraz rozwój kompetencji kluczowych w kształtowaniu umiejętności społecznych i życiowych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 15 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Świecie w okresie od marca do listopada 2020 roku.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 15 osób (4 K, 11 M)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 15 osób (4 K, 11 M)

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 11 osób (2 K, 9 M)
 • Efektywność społeczna – 8 osób (2 K, 6 M)

Okres realizacji: marzec – listopad 2020 r.

Koszt całkowity zadania: 51 630,00 zł.
Dofinansowanie: 48 998,50 zł.

LGDHerb Świecia