Przesuwa na górę strony

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(pokój nr 12, parter)
tel.: 52 333 23 47
e-mail:


ZAKRES DZIAŁANIA

Cel audytu

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Świecia w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Powyższa ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie należących do sektora finansów publicznych.

Zakres audytu

Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:

 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
 • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
 • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
 • ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
 • ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,
 • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
 • ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostek.

Audytor wewnętrzny:

 • podlega bezpośrednio Burmistrzowi;
 • nie może brać udziału w działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych;
 • jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa;
 • postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz metodologią audytu wewnętrznego;
 • dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka;

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu. Audytor zobowiązany jest także do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną. Pozostałe dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej