Przesuwa na górę strony

Nabycie sprzętu sportowego, w imieniu własnym na rzecz klubu sportowego: Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Wiąg.

W dniu 20.10.2022 r. Gmina Świecie reprezentowana przez Burmistrza Świecia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok

W ramach zawartej umowy, nabyto sprzęt sportowy w imieniu własnym na rzecz klubu sportowego: Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Wiąg, o łącznej wartości 5 000,00 zł.

W ramach zawartej umowy zakupiono sprzęt sportowy, odzież i obuwie sportowe:

  • Zakup piłek nożnych, szt. 10,
  • Zakup strojów sportowych, szt. 18,
  • Zakup obuwia sportowego, szt. 18,
  • Zakup rękawic bramkarskich, szt. 7,

Wyżej wskazany sprzęt zakupiono dzięki dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2022 roku.