Przesuwa na górę strony

Nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w ŚTBS Sp. z o.o.

budynek wielomieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego

OGŁOSZENIE GMINY ŚWIECIE z dnia 14.01.2022 r.

w sprawie naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych  usytuowanych w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Świeciu przy ul. Bolesława Chrobrego, na działce geodezyjnej 101/25, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, stanowiącego własność Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Gmina Świecie ogłasza nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Świeciu przy ul. Bolesława Chrobrego, na działce geodezyjnej 101/25, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto. Kryteria pierwszeństwa w naborze wniosków zostały określone w uchwale Nr 108/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 8 listopada 2019 r. poz. 5929). Spełnienia kryteriów kwalifikacji oraz warunków uprawniających do uzyskania punktów za kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez najemcę dokumentami oraz stosownymi oświadczeniami. Do dokumentów tych należą w szczególności:

1) oświadczenie, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego, nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Świeciu i w pobliskiej miejscowości;

2) zaświadczenie z ŚTBS o spełnieniu warunków do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny w zasobie Spółki (w przypadku, gdy inwestorem jest ŚTBS w Świeciu Sp. z o.o.);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych – kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z uchwałą Nr 108/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. ustalone zostały następujące kryteria pierwszeństwa oraz liczba przyznawanych im punktów:

1) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 5 pkt;

2) osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) – 5 pkt;

3) osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt;

4) najemca spełnia warunki regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w ŚTBS – 20 pkt;

5) żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Świeciu lub pobliskiej miejscowości – 5 pkt.

Wnioski  wraz z wyżej wymienionymi dokumentami oraz oświadczeniem należy składać
w siedzibie Referatu Mieszkaniowego Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, od dnia 25.01.2022 do dnia 30.12.2022 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. ul. Kościuszki 9, 86-100 Świecie, tel. 52 3311710.

Autor: red. admin