Przesuwa na górę strony

Ogłoszenie konkursu na szkolenie sportowe świeckich drużyn seniorskich

Sport siatkówka

Burmistrz Świecia ogłasza konkurs na szkolenie sportowe świeckich drużyn seniorskich występujących na najwyższych szczeblach rozgrywkowych.

BURMISTRZ ŚWIECIA
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert Nr 11/2021 na realizację w okresie od 1 października 2021 r., do 31 grudnia 2021 r., zadania publicznego z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej – szkolenie sportowe świeckich drużyn seniorskich występujących na najwyższych szczeblach rozgrywkowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535).

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

W ramach środków własnych gminy Świecie udzielona zostanie dotacja na finansowanie zadania.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535),
 2. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. 2018 r. , poz. 2057).
 1. Nazwa zadania:

Działania z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Cel zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 • Rodzaj zadania

Organizacja i udział świeckich drużyn seniorskich występujących na najwyższych szczeblach rozgrywkowych.

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadania planuje się przeznaczyć łącznie kwotę w wysokości 350 000 zł  słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, która zostanie przekazana w jednej transzy na warunkach przewidzianych w umowie.
 • Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535) lub innych właściwych przepisów oraz poniższymi kryteriami:

 1. dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu,
 2. złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 3. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy gminą Świecie, a oferentami,
 4. w przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot zobowiązany jest do wypełnienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania. W wypełnionej korekcie procentowy udział przyznanej dotacji (w stosunku do kosztu całkowitego) nie może być wyższy niż procentowy udział wpisany w ofercie,
 5. w przypadku wyboru oferty do realizacji w formie wspierania wykonywania zadania kwota dofinansowania ze strony gminy Świecie nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadania opisanego w rozdziale I a oferent zobowiązany jest do pokrycia z dotacji kosztów związanych wyłącznie z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz umowami wizerunkowymi zawodników i trenerów,
 6. oferent ma prawo, w ramach wkładu własnego wnieść wkład rzeczowy (majątek rzeczowy klubu, który jest wykorzystywany podczas realizacji zadania) oraz wkład osobowy w tym pracę społeczną członków klubu i świadczenia wolontariuszy, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 7. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariuszy muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535),
 8. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 9. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personel; jeżeli wolontariusz wykonuje pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 18,30 złotych za jedną godzinę pracy.
 10. dozwolone jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego (wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego) wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 11. wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, w tym także odsetki bankowe od środków przekazanych w ramach dotacji, muszą być wydatkowane na zlecone w konkursie zadanie,
 12. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Świecia a oferentem.
 • Termin i warunki realizacji.
 • dofinansowanie zadania przez gminę Świecie obejmuje okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 • koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez gminę Świecie z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przez dniem 1 października 2021 r.,
 • w konkursie mogą brać udział podmioty wymienne w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania,
 • zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami,
 • podmiot realizujący zadanie, dokonując aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, zobowiązany jest do niezwiększania procentowego udziału przyznanej dotacji lub w aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania będącej podstawą sporządzenia umowy, o więcej niż 5 punktów procentowych z zastrzeżeniem, że ostateczny procent udziału dotacji nie przekroczy 50% w całkowitym koszcie realizacji zadania,
 • w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zwiększenia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania do 30% bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Zmiany powyżej 30% wymagają złożenia aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie jego sposobu i terminu realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Zmiany wymaga założenia aktualizacji planu i harmonogramu działania.
 • w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego w granicach 30% w stosunku do planowanego poziomu osiągnięcia rezultatu wyrażonego w liczbach lub procentach; ilości  i treści rezultatów,
 • umowa może być rozwiązana przez Burmistrza Świecia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku spadku zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, zawieszenia rozgrywek lub wycofania zespołu z rozgrywek.
 • Termin składania ofert.
 • oferty powinny być zaadresowane: „Burmistrz Świecia, ul. W. Polskiego 124, 86-100 Świecie, Konkurs Ofert Nr 11/2021”, i należy je składać/przesłać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. W. Polskiego 124, (pok. 21, I piętro), lub w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia do godziny 1500, na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym.
 • oferty złożone/dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek, Komisja Konkursowa wezwie do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia. Jeżeli oferent nie usunie braków formalnych lub oczywistych omyłek w wyżej wskazanym terminie, oferta zostanie odrzucona,
 • dopuszcza się weryfikacje błędnie zakwalifikowanych kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, możliwość skorygowania kosztów fakultatywnych oraz złożonych w ofercie rezultatów i działań, a także opisu zadania, charakterystyki oferenta i innych informacji.
 • Uwaga: Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały
  w Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów mów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 • Druki ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim w Świeciu, w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz dostępne są na stronie http://bip.swiecie.eu/, zakładka (Organizacje pozarządowe/ wzory ofert i sprawozdań).
 • Tryb i kryteria stosowane przy dokonywania wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty. 
 • Złożone w konkursie oferty zostaną skierowane pod obrady Komisji Konkursowej, która zbiera się najpóźniej w 7 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia propozycję Burmistrzowi Świecia.
 • Oferty ocenione będą wg kryteriów wymienionych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 1535).
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 października 2021 r.
 • Postanowienia końcowe:
 • oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późń. zm.), w sposób umożliwiający identyfikacje poszczególnych operacji księgowych,
 • podmiot, który zrealizował zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.
 • Burmistrz Świecia może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości zadania, prawidłowości wykorzystywania środków publicznych otrzymanych na realizacje zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadania,
 • Burmistrz Świecia w ramach kontroli może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzieleni ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania publicznego. Podmiot realizujący zadania, na żądania kontrolującego zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego,
 • Kontrola, o której mowa powyżej, nie ogranicza gminy Świecie do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 • Informacja o realizowanych przez gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
  i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosiły:

w 2020 roku przekazana dotacja – 0,00 zł

w 2021 roku przekazana dotacja – 0,00 zł

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami jest Sekretarz Gminy Pan Leszek Żurek, tel. 52 33 32 315

Autor: red. admin