Przesuwa na górę strony

Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

5 czerwca 2024 r. (środa) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.
 7. Stan bezpieczeństwa w Gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.
 8. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno.
 9. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
  b) wyboru przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa,
  g) wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
  h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028,
  i) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2024,
  j) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świecia,
  k) wyznaczenia przedstawiciela gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu,
  l) powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  m) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników,
  n) przyjęcia przez Gminę Świecie do realizacji w 2024 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Świecie,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świecia, wysokości stawek opłat za postój oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
  p) zmiany statutu Centrum Kultury w Świeciu.
 11. Zakończenie.

Autor: red. admin