Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

29 czerwca 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028,
  • b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  • c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.
  • d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu;
  • e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych,
  • f) Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie,
  • g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
  • h) upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników,
  • i) powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
  • j) przyjęcia przez Gminę Świecie do realizacji w 2023 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Świecie,
  • k) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie,
  • l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie,
  • m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Sulnówku na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  • n) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy Świecie,
  • o) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku.
 7. Zakończenie.

Autor: red. admin