Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

31 sierpnia 2023 r. (czwartek) godz. 12:00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Podsumowanie sytuacji w rolnictwie przez Komisję Rolnictwa.
 6. Aktualna sytuacja (rewitalizacji) modernizacji Zamku Krzyżackiego.
 7. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028,
  b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2023 rok,
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park II na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym,
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie,
  h) odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
  i) o zmianie Uchwały Nr 86/95 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 06 kwietnia 1995 r. w sprawie nadania nazwy osiedla i ulic na terenie miasta i gminy Świecie,
  j) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świecie oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2236/2 położona w Świeciu.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin