Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

28 września 2023 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Oświaty w gminie Świecie na lata 2022–2031. Działania poszczególnych placówek w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu,
  b) likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu,
  c) zmieniająca uchwałę Nr 114/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu, ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu oraz nadania statutu,
  d) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy,
  e) wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Świecie,
  h) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  i) wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 8. Zakończenie.

Autor: red. admin