Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

28 marca  2024 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach Gminy.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 7. Informacja Burmistrza o wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
 8. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 4 -5 marca 2024 roku,
  b) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a punktem widokowym Diabelce w Świeciu,
  d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie,
  e) wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie w 2024 roku,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świecia, wysokości stawek opłat za postój oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
  g) wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Świeciu na przyjęcie środków z Funduszu Spójności na realizację projektu „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia”,
  h) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  i) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  j) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (AN-BUD),
  k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (STAN DREW),
  l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (SOJDAL,)
  m) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym (SZREIBER).
 10. Zakończenie.

Autor: red. admin