Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

widok na salę obrad Rady Miejskiej w Świeciu

19 grudnia 2023 r. (wtorek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat stanu powietrza w Świeciu
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2024 rok,
  b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028,
  c) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2024,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028,
  e) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  f) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
  g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  h) przyjęcia “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu na lata 2024 – 2029”,
  i) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  j) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych użytkownikom wieczystym,
  k) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Świecie,
  l) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług,
  m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym,
  n) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świeciu.
 8. Zakończenie.

Autor: red. admin