Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

29 lutego  2024 r. (czwartek) godz. 12.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza na temat: „Działalność Zespołu Mieszkań Chronionych w Świeciu w 2023 roku”.
 6. Informacja Burmistrza o realizacji wniosków skierowanych do Burmistrza Świecia w 2023 roku przez stałe Komisje Rady Miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok działalności.
 9. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028,
  b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
  d) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 22 -23 listopada 2023 roku,
  e) nadania statutu Ośrodkowi Integracji i Rehabilitacji w Świeciu,
  f) przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  g) nadania nazw ulicom położonym na terenie Gruczna i Sulnowa,
  h) nadania nazwy skwerowi na terenie Świecia,
  i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Świecie do projektu dotyczącego działań adaptacyjnych na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód,
  j) określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielolokalowym wybudowanych w Świeciu przy ul. Wojsk Łączności
  w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Bydgoski”
  sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.
 11. Zakończenie.

Autor: red. admin