Przesuwa na górę strony

Porządek obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

30 kwietnia 2024 r. (wtorek) godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po przeprowadzonych zebraniach sprawozdawczych.
 6. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla Gminy Świecie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży,
  b) udzielenia dotacji Parafii św. Andrzeja Boboli w Świeciu na realizację zadania pn. „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji plebanii Zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu oraz remont rampy podjazdowej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  c) udzielenia dotacji Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu na realizację zadania pn. „Remont budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  d) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Świecie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu w związku z inwestycją mieszkaniową w Świeciu przy ul. Wojsk Łączności, na działce geodezyjnej nr 641/5,
  e) wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy,
  f) uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie,
  g) przedłużenia ulicy Armii Krajowej w Świeciu,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świecie porozumienia z Miastem Toruń na powierzenie Izbie Wytrzeźwień w Toruniu udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Świecie.
 8. Uroczyste zakończenie kadencji 2018 – 2023.
 9. Zakończenie.

Autor: red. admin